بازخوانی اصول اخلاق پزشکی در اندیشه محمد بن زکریای رازی

چکیده:  

این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی با تتبع و بررسی در کتاب‌های: الحاوی فی الطب، المنصوری فی الطب و اخلاق الطبیب که از آثار مهم رازی است، اولاً: دستورالعمل‌ها و توصیه‌های اخلاق پزشکی وی را در سه حیطه دسته‌بندی کرده است: الف) ویژگی‌های شخصیتی پزشک. ب) تعامل استاد و دانشجو. ج) تعامل پزشک و بیمار. ثانیاً: مبنای توصیه‌ها و دستورالعمل‌های اخلاقی رازی در حیطه تعامل پزشک و بیمار را شش اصل اخلاقی: توکل به خدا، سودرسانی، عدم آسیب رسانی، امانتداری، شفقت و عدالت که از اصول مهم اخلاق پزشکی به‌شمار می‌رود دانسته است. این اصول شش‌گانه در مقایسه با اصول اخلاق زیست پزشکی مغرب زمین، مزیت و فراوانی قابل ملاحظه‌ای دارد. زیرا اصول اخلاقی رازی علاوه بر آنکه دربرگیرنده سه اصل از اصول چهارگانه اخلاق زیست پزشکی غربی است، سه اصل اخلاقی «توکل به خدا»، «شفقت» و «امانت داری» را مورد توجه قرار داده است که در اخلاق زیست پزشکی غربی مورد توجه نبوده است.

واژه‌های کلیدی: اخلاق، اخلاق پزشکی، اصول اخلاقی، زکریای رازی، الحاوی فی الطب، المنصوری فی الطب، اخلاق الطبیب.

نویسنده:

اکبر آقایانی چاوشی: استادیار دانشگاه بقیه الله

پژوهش نامه اخلاق – سال دهم، شماره 35، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.